Kultur

Biblioteken i samhället

Bibliotekarie som sitter på en filt i en park och läser ur en bok för ett barn.
Vi vill att biblioteksarenan ska utvecklas - för att alla invånare ska få tillgång till föränderliga, intelligenta och tillgängliga rum som inspirerar till läsning. Foto: Johan W Avby

Folkbiblioteken erbjuder unika möjligheter och är viktiga aktörer i sitt lokala sammanhang.

Grunden för folkbibliotekens verksamhet är personalen, som förmedlar tjänster, medier och upplevelser genom att möta användare både digitalt och fysiskt. I ett samhälle i ständig förändring utvecklas bibliotekens verksamhet utifrån användarnas behov.

Biblioteksutveckling ska:

  • stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för folkbiblioteken
  • stimulera ett ökat lärande och nya arbetssätt för att stärka folkbibliotekens förmåga att möta förändringar och utvecklas hållbart
  • utforska och synliggöra bibliotekens demokratiska uppdrag tillsammans med folkbiblioteken
  • stödja metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och nya användare
  • stödja folkbibliotekens barnrättsarbete med särskilt fokus på barns delaktighet och inflytande.

Pågående utvecklingsprocesser

Användarcentrerade metoder

När samhället förändras behöver bibliotekens verksamhet följa med och utvecklas utifrån användarnas behov. Biblioteksutveckling stödjer folkbiblioteken i att utforska och testa användarcentrerade metoder som till exempel UX (user experience) och tjänstedesign.

Barns delaktighet och inflytande

All offentlig verksamhet skall följa Barnkonventionen. Folkbiblioteken i länet skall på olika sätt göra barn delaktiga och ge dem inflytande. Biblioteksutveckling erbjuder processtöd i olika delar av folkbibliotekens barnrättsarbete och en möjlighet att medverka i ett nätverk. Genom att stödja upprättandet av rutiner, systematisera arbetet och stimulera till ökad kompetens möjliggörs metodutveckling så att barn blir mer delaktiga och får inflytande.

Biblioteken som tankesmedjor

Biblioteken som tankesmedjor görs i samverkan mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län och finansieras av Regionsamverkan Sydsverige. Projektet ska bidra till att medverkande folkbibliotek testar nya metoder för att utveckla demokratiuppdraget i en digital samtid genom ett gemensamt lärande, kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. I Jönköpings län medverkar Biblioteken i Vaggeryds kommun som pilotbibliotek. Projektet avslutas med en spridningskonferens den 4 december 2024.

Prioriterade grupper

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper; personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Biblioteksutveckling erbjuder stöd till länets folkbibliotek i uppdraget genom verksamhetsnära processtöd och medverkan i nätverk. Genom enskild handledning och kollegialt erfarenhetsutbyte syftar stödet till att öka det egna lärandet, främja samverkan samt stärka folkbibliotekens arbete med att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och nya användare.

Biblioteksplaner

Kommunerna ska enligt lag ha en politiskt antagen biblioteksplan. För att biblioteken ska kunna söka vissa statliga stöd är en biblioteksplan en förutsättning. Biblioteksutveckling erbjuder folkbiblioteken kompetensstöd i biblioteksplaneprocessen bland annat genom omvärldsbevakning, upplägg av processen, stöd i skrivprocessen samt arenor för samtal. Stödet har sin utgångspunkt i folkbibliotekens behov. Biblioteksutveckling har i samarbete med Kungliga biblioteket och kommunerna även uppdraget att följa upp hur antagna biblioteksplaner har utformats och används. Uppföljning sker två gånger om året genom den nationella konferensen Träffpunkt biblioteksplaner.