Kultur

Extra utlysning av tillfälligt kulturbidrag – Ett tillgängligt kulturliv

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat om två extra utlysningar av tillfälliga projektbidrag inom kulturområdet. Det ena syftar till att tillgängliggöra kulturlivet för alla i länet och kan sökas av en bredd av kulturaktörer samt kommuner. Det andra syftar till att stärka folkbildningens kulturverksamhet och kan sökas av studieförbund verksamma i Jönköpings län.

Projektbidrag i denna tillfälliga utlysning kan ges till lokala projekt och ingen medfinansiering krävs. Insatsen ska påbörjas under 2025. Med projekt avses aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Läs igenom riktlinjerna för bidragen innan du påbörjar din ansökan.

Syfte

Syftet med detta tillfälliga bidrag är att göra kulturlivet i Jönköpings län tillgängligt för alla, oavsett bostadsort, socioekonomiska villkor, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, kön och ålder. Tillgänglighet till kultur är en av de sex prioriteringarna i Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län.

Vem kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella föreningar, organisationer, kommuner, bolag utan vinstsyfte och stiftelser) och enskild firma.

Särskilda villkor

Stödet beviljas till projekt inom kulturområdet som leder till att:

  • öka kompetensen inom tillgänglighets- och likabehandlingsfrågor
  • främja ökad inkludering
  • öka geografisk spridning av kultur
  • etablera nya spelplatser och utveckla informations-och distributionskanaler
  • synliggöra och främja nationella minoriteters kultur, kulturarv och språk
  • tillgängliggöra kultur med hjälp av digitaliseringens möjligheter

Med projekt avses insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Stödet kan ges till lokala projekt och kräver ingen medfinansiering.

Projektet ska vara förenligt med den regionala kulturplanen och ha projektkostnader på minst 25 000 kronor.

Ansökningsperiod

Projektbidrag kan sökas under perioden 20 augusti till och med 25 september, med beslut i december 2024.

Hur söker man?

Ansökan om stöd ska ske via E-tjänster och blanketter. Använd formuläret Extra utlysning. Ansökan ska vara inlämnad senast sista ansökningsdatum och vara komplett med samtliga begärda handlingar. Sent inkommen eller ej fullständig ansökan handläggs inte.

Verksamheter som samverkar kring en gemensam insats ska utse en verksamhet som ansvarar för ansökan. En verksamhet som väntar på beslut om ansökta medel från annan aktör, eller beviljats stöd från annan aktör, ska ange detta i ansökan.

Alla ansökningar är offentliga handlingar. Läs igenom villkor och riktlinjer innan du påbörjar ansökan.

Bedömning och beslut

Efter ansökningsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala kulturplanen och särskilda villkor. Externa referenspersoner, utan koppling till länet och sökanden, kan tillfrågas och har i dessa fall en rådgivande roll. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning. Organisationer som tidigare inte tilldelats medel från extra utlysningar för 2024 kommer att prioriteras. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i december. Beslut meddelas skriftligen till sökande efter nämndens beslut.

Redovisning och uppföljning

Redovisningen skickas in via E-tjänster och blanketter senast en månad efter i ansökan angiven projektperiod. Särskild ansökan om anstånd kan beviljas av Region Jönköpings län. Redovisningen ska redogöra för hur projektet genomförts och vilka effekter som uppnåtts. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Stöd vid ansökan

Du kan alltid kontakta Region Jönköpings län för att få stöd i ansökningsförfarandet eller diskutera möjligheterna till stöd inför en ansökan. Kontakta kulturbidrag@rjl.se så hänvisar vi dig rätt.

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län (pdf-fil, 6986 kB)
Riktlinjer för kulturstöd (pdf-fil, )
Grundvillkor för stöd till civilsamhället och kulturområdet inom Regional utveckling (kommer inom kort)
Formulär för ansökan (endast för stöd, ansökan görs via e-tjänster) (pdf-fil, 123 kB)
Snabbhjälp till e-tjänster kulturbidrag (pdf-fil, )
Använd gärna den här mallen för intyg av medfinansiering (pdf-fil, )