Årsredovisning

Närbild på två glada personer på Qomut, Jönköpings pridfestival.
Foto: Johan W Avby

I dokumentet Årsredovisning 2017 kan du läsa om allt som hände 2017.

Region Jönköpings läns årsredovisning med förvaltningsberättelse beskriver hur de olika

verksamheternas resultat förhåller sig till de mätetal och mål som fastställs i det övergripande styrdokumentet Budget med flerårsplan. Till årsredovisningen finns barnbokslut,  patientsäkerhetsberättelse samt hållbarhetsredovisning.

Årsredovisning 2018

Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp, åldras och leva på. Därför är det roligt att se att vårt arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård visar goda resultat.

Många mål har nåtts, helt eller delvis och det ekonomiska resultat 2018 var 193 miljoner kronor. Det behöver vi för de investeringar som pågår eller kommer under de närmaste åren.

Mycket händer under ett år i vår stora verksamhet. Det stora och genomgripande arbetet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” fortsätter för att ställa om till mer primärvård, egenvård och förebyggande arbete i samhället.

Tandhälsan hos ungdomar fortsätter vara bland de allra bästa i landet. Inom hälso- och sjukvård ligger vi i topp i öppna jämförelser, nationell patientenkät och hälso- och sjukvårdsbarometern. Våra sjukhus placerar sig som nummer ett, två och sju, med Värnamo sjukhus som nummer ett, i klassen mellanstora sjukhus i Dagens Medicins rankning.

Det regionala utvecklingsarbetet präglas av samverkan med andra aktörer i länet som kommunerna, Jönköping University, Länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället. Kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor, som bredband, stambanor och kollektivtrafik står högt på agendan. Region Jönköpings läns egen verksamhet inom utbildning och kultur liksom hälso- och sjukvård och forskning är viktiga delar för den regionala utvecklingen,

Årsredovisningen utgår från det uppdrag regionfullmäktiges 81 ledamöter beslutade om i november 2017. I året i korthet får du en snabb bild av viktiga händelser. Bläddrar du vidare kan du läsa mer om folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, medarbetare och ekonomi. I slutet finns en sammanställning av måluppfyllelse för alla mål och där kan man se att 74 procent av målen är helt eller delvis uppfyllda.

Till årsredovisningen finns tre bilagor; patientsäkerhetsberättelse, barnbokslut och hållbarhetsredovisning. I hållbarhetsredovisningen beskrivs vårt aktiva arbete inom hållbarhet. Arbetet ledde även 2018 till en topplacering i öppna jämförelser inom miljöområdet.

Vi har också utmaningar. För att möta framtiden behöver vi lyckas med integration av nya invånare och utveckla nya arbetssätt där de digitala möjligheterna tas tillvara. Befolkningsutvecklingen med fler äldre gör att samhällets gemensamma arbetskraft inte kommer att räcka till för att arbeta som idag.

Chefs- och medarbetarutveckling är grunden i vårt arbete att möta framtiden. Vi fortsätter arbeta med ledarutveckling, medarbetarsamtal, kompetensplaner, verksamhetsutveckling och för en stabil ekonomi, som också är långsiktigt hållbar.

Det är medarbetares och chefers stora engagemang tillsammans med ett ständigt pågående förbättringsarbete som gör vårt arbete för ett bra liv i en attraktiv region framgångsrikt.

Vi tackar alla medarbetare för framgångsrikt och engagerat arbete under 2018!

Mia Frisk
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör