Årsredovisning

Närbild på två glada personer på Qomut, Jönköpings pridfestival.
Foto: Johan W Avby

I dokumentet Årsredovisning 2017 kan du läsa om allt som hände 2017.

Årsredovisning med förvaltningsberättelse är Region Jönköpings läns koncernbokslut. Den beskriver hur de olika verksamheternas resultat förhåller sig till de mätetal och mål som fastställs i det övergripande styrdokumentet Budget med flerårsplan.

Till årsredovisningen länkas specifika årsrapporter och verksamhetsberättelser som till exempel årsrapport från barnhälsovården och patientsäkerhetsberättelse.

Årsredovisning 2017

Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på och målet är att bli Sveriges fjärde tillväxtregion. Därför är det roligt att se att vårt arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård visar goda resultat.

Många mål har nåtts, helt eller delvis och det ekonomiska resultat 2017 var 366 miljoner kronor. Det är bra – det behöver vi för de investeringar som pågår eller kommer under de närmaste åren.

Mycket händer under ett år i vår stora verksamhet. Det stora och genomgripande arbetet ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” fortsätter för att ställa om till mer primärvård, egenvård och förebyggande arbete i samhället. Arbetet för en höghastighetsbana med Jönköping som knutpunkt, har fortsatt och i slutet av året skrev vi, tillsammans med Jönköpings, Värnamo och Tranås kommuner, under ett avtal med Sverigeförhandlingen. 

Inom hälso- och sjukvård ligger vi i topp i öppna jämförelser, nationell patientenkät och hälso- och sjukvårdsbarometern. Tandhälsan hos barn och ungdomar fortsätter vara bland de allra bästa i landet.

På Spira kunde vi under hösten se musikalen Les Misérable, som gick för fulla hus och med många extraföreställningar.

Årsredovisningen utgår från det uppdrag regionfullmäktiges 81 ledamöter beslutade om i november 2016.

I året i korthet får du en snabb bild av viktiga händelser. Bläddrar du vidare kan du läsa mer om regionens verksamhet, som folkhälsa och sjukvård, regional utveckling och medarbetare. I slutet finns en sammanställning av måluppfyllelse för alla mål och där kan man se att 77 procent av målen är helt eller delvis uppfyllda.

Till årsredovisningen finns tre bilagor; patientsäkerhetsberättelse, barnbokslut och hållbarhetsredovisning. I hållbarhetsredovisningen beskrivs vårt aktiva arbete inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet har bland annat lett till en topplacering i öppna jämförelser inom miljöområdet hösten 2017.

Vi har en mycket fin verksamhet med bra resultat och nöjda invånare. Vi har också utmaningar. Under 2017 har vi, liksom övriga regioner och landsting, arbetat mycket med kompetensförsörjning, som är en viktig fråga både nu och i framtiden. Andra framtidsfrågor är befolkningsutvecklingen, integration, näringslivsutveckling och stora investeringsbehov i både infrastruktur och vårdverksamhet.

Chefs- och medarbetarutveckling är grunden
i vårt arbete att möta framtiden. Vi fortsätter arbeta med medarbetarsamtal, kompetensplaner, verksamhetsutveckling och för en stabil ekonomi, som också är långsiktigt hållbar.

Det är medarbetares och chefers stora engagemang, tillsammans med förmåga och vilja att hitta nya arbetssätt, som gör vårt arbete för ett bra liv i en attraktiv region framgångsrikt.

Stort och varmt tack till alla medarbetare för ert viktiga och engagerade arbete under 2017!

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör