Politisk ordlista

Politisk ordlista

Här förklarar vi ord som används inom politiken, så att det blir lättare att följa med i det politiska språket.

Acklamation: Att samtycka till ett ärende, hålla med om, instämma utan omröstning.

Ajournera: Skjuta upp ett sammanträde till en senare tidpunkt, ta paus.

Allmän handling: För att informationen ska kallas allmän ska den ha kommit in till, förvaras eller skrivits av en myndighet. Informationen kan vara offentlig eller hemlig. Du har rätt att läsa offentliga allmänna handlingar.
Diarium och allmän handling

Allmänna val: Val som sker i hela Sverige vart fjärde år, till exempel val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Anslå: Meddelande eller anslag om att protokollet har justerats sätts upp på Region Jönköpings läns officiella anslagstavla på Regionens hus. Anslaget är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid som man kan överklaga.

Arvode: Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete, till exempel för att vara med vid ett sammanträde.

Beredning: Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende inför ett beslut.

Bordläggning: Beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde, men ingen ny information får läggas till i ärendet.

Dagordning: Lista över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Se även Föredragningslista.

Delegera: Lämna över arbete och beslut till annat politiskt organ eller tjänsteman.

Diarium: Register hos en organisation eller myndighet över de ärenden och handlingar som myndigheten hanterar.

Diarieföra: Registrera en handling i ett diarium.

Ersättare: Ersättare för ordinarie ledamot av nämnd, styrelse eller fullmäktige. Ett annat ord för ersättare är suppleant.

Facknämnd: En nämnd som arbetar inom ett visst område och med en viss typ av frågor, till exempel sjukvård.

Fråga: Skriftlig fråga i regionfullmäktige till ordförande i regionstyrelsen. Frågan ska kunna besvaras med ja eller nej. Se även Interpellation.

Föredragande: Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista: Lista över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Se även Dagordning.

Förtroendevald: Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna genom allmänt val eller av en politisk församling.
Förtroende­valda politiker

Handläggare: Tjänstemän som förbereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa: Att formellt begära eller föreslå något.

Interpellation: Skriftlig fråga som ställs i regionfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar. Se även Fråga.

Justering: Slutligt godkänna formuleringarna i ett dokument, till exempel ett protokoll, och intyga att besluten stämmer. Den som justerar skriver under dokumentet, oftast är det ordföranden och ytterligare någon som varit med vid sammanträdet.

Kungörelse: Högtidligt meddelande.

Ledamot: Förtroendevald medlem av nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Mandatperiod: Valperiod, tiden mellan två val.

Motion: Ett skriftligt förslag till beslut som kräver utredning från en eller flera ledamöter i regionfullmäktige.

Nämnd: En grupp förtroendevalda med uppgift att sköta särskilda uppgifter till exempel kollektivtrafik. Se även Styrelse.

PM: Kortfattat dokument, förslag eller instruktion. PM kommer från latinska ordet promemoria.

Presidium: Ledningen för en nämnd, styrelse eller fullmäktige. 

Proposition: Förslag till beslut ställt av ordföranden vid omröstning där olika förslag ställs mot varandra.

Protokoll: Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Protokollet är offentligt efter justering.

Remiss: Ärende som skickats till annan politisk församling eller myndighet för att denna ska få lämna sina synpunkter.

Reservation: Muntlig eller skriftlig invändning mot ett beslut.

Styrelse: En grupp förtroendevalda med uppgift att sköta särskilda uppgifter. Regionstyrelsen ser till exempel till att regionfullmäktiges beslut genomförs. Se också Nämnd.

Suppleant: Se Ersättare.

Votering: Omröstning i nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Yrka: Begära eller föreslå att man vid ett sammanträde ska besluta på visst sätt.

Återremiss: Att sända tillbaka ett ärende för fortsatt arbete innan ett beslut i frågan kan tas.