Vi är till för alla

Fyra barnhänder sträcks upp mot en blå himmel. På händerna är det målat glada ansikten i gult, grönt, rött och blått.
Vi är till för alla handlar bland annat om att vi arbetar för mänskliga rättigheter, lika rättigheter och möjligheter, goda arbetsvillkor, tillgänglighet och delaktighet. Foto: Johan W Avby

Vi är till för alla innebär att vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i centrum. Vi har en jämlik verksamhet med ett gott bemötande. Och vi är en del av en samhällsutveckling där länets invånare, patienter och medarbetare upplever tillit, förtroende och delaktighet.

Jämlikhet och jämställdhet är utgångspunkten

Att vi är till för alla visar sig på alla nivåer i organisationen: från det enskilda mänskliga mötet – till verksamhetsutveckling och strategiska beslut där vi tar hänsyn till jämlikhet, jämställdhet och delaktighet.

Region Jönköpings län har antagit Council of European Municipalities and Regions deklaration om jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR). Det är ett stöd i arbetet med jämställdhet och andra former av social hållbarhet. 

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en viktig del i social hållbarhet. Det handlar både om att tillgodose och skydda rättigheterna, men också att se till att det görs på rätt sätt. FN har sex människorättsprinciper som vi arbetar efter: ickediskriminering, jämlikhet, deltagande, inkludering, transparens och ansvar. 

FN:s barnkonvention blev svensk lag 2020. Det har gjort att våra verksamheter har fått ett ännu större fokus på barnets rättigheter. Vi arbetar även utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I våra verksamheter finns barnombud och etikombud som särskilt utbildar, inspirerar och stöttar sina kollegor inom dessa områden. Vi har även ett antal hbtqi-diplomerade enheter. Alla verksamheter erbjuds hbtqi-diplomering och utbildning i hbtqi-frågor.

Att utveckla arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter är en prioriterad åtgärd i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram. Det finns en särskild arbetsgrupp för frågor som rör nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde, och dessutom en samrådsgrupp där representanter för de nationella minoriteterna är med.

Tillgänglighet för alla

God tillgänglighet är ett särskilt viktigt område för oss att arbeta med. Det handlar till exempel om att alla invånare ska ha jämlik tillgång till våra tjänster och verksamheter, men också om att informationen om våra tjänster ska vara lätt att förstå.

Vi utvecklar tillsammans med invånarna

Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra invånare och patienter. Genom att ta till vara synpunkter och behov från de som vi är till för, blir våra verksamheter ännu bättre. Vi har flera olika mötesformer för detta, både med enskilda personer och med olika föreningar.

Inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats

För att vi ska uppfattas som en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats är det viktigt att våra medarbetare upplever att de har lika rättigheter och möjligheter. Sjukfrånvaron ska vara låg och antalet medarbetare per chef ska vara rimlig. Mångfald är ett viktigt område för oss. Det är positivt för verksamhetens utveckling att medarbetare har olika bakgrund och bidrar med olika perspektiv.