Kultur

Kulturutveckling

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena litteratur, film, dans, hemslöjd, samtida cirkus, bild och form samt främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek. Region Jönköpings län är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.

Kulturutveckling

Sektionen kulturutveckling ansvarar för Region Jönköpings läns utveckling av kulturen i länet. Utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med kommunerna och med kulturlivets intressenter för att med ett regionalt perspektiv komplettera och stödja de kommunala insatserna. Region Jönköpings län stöder kulturaktörer, institutioner, det fria professionella kulturlivet och folkbildning genom verksamhets- och projektbidrag samt arrangörsbidrag och stipendier.

Verksamhetsberättelse Kulturutveckling 2023 (pdf-fil, 3864 kB)

Regional kulturplan

Den regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Den utgör också underlaget för hur Kulturrådet fördelar statliga bidrar utifrån Kultursamverkansmodellen i de delar som ska ha statlig finansiering.

Kulturplanen är ett uttryck för en modell i svensk kulturpolitik, där samverkan mellan staten, länen och kommunerna ska förstärkas som ett led i regionernas nya uppgift. Statsbidrag fördelas till regional kulturverksamhet enligt den nationella modellen.

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län (pdf-fil, 6986 kB)