Kultur

Samverkan och dialog

Samråd och samverkan är nödvändigt för att stärka utvecklingen av kultur i Jönköpings län. Den regionala kulturen samverkar med både kommun, stat, myndigheter, skolor, förenings- och organisationsliv samt professionella kulturskapare.

För att utveckla och bredda kulturutbudet samverkar Region Jönköpings län med länets kommuner. Samverkan sker för att utveckla länet till en bra kulturregion för invånarna, stimulera till kulturutveckling och bidra till att Jönköpings län utvecklas som ett attraktivt län.

Via samverkan gör Region Jönköpings län och kommunerna, i samråd med representanter från länets kulturverksamheter, en regional kulturplan var tredje år. Planen beskriver bland annat det kulturutvecklingsarbete som sker inom konst- och kulturområden via länets verksamheter. Planen tar även upp de övriga insatser som Region Jönköpings län bestämmer sig för att prioritera för att utveckla och bredda kulturutbudet och konstarterna.

Konstområdesdialoger

Kulturutveckling, Region Jönköpings län, bjuder årligen in till dialog med länets kulturaktörer med syftet att stärka utvecklingen, gemensamt identifiera utmaningar och utforska möjligheter till nya initiativ för att uppnå målen i den regionala kulturplanen.

Dialogerna syftar även till att följa upp den regionala kulturplanen och dess handlingsplaner. Inbjudna till dialogerna är kulturaktörer, civilsamhället, tjänstepersoner och politiker. Konstområdesdialoger genomförs i november varje år och möjlighet till digital närvaro ges på alla dialoger.

Konstområdesdialogerna följs upp av den årliga mötesplatsen Kulturforum i mars.

Datum för 2024 års dialoger

I de fall ingen specifik plats anges, återkommer vi när detta är klart. Mer information skickas till anmälda deltagare närmare dialogtillfället.

  • Film: 13 november 17:00-19:00 (på plats och digitalt)
  • Museer, kulturarv, kulturmijlö och enskilda arkiv: 14 november 13:00-15:00 (digitalt)
  • Bild och form: 13 november 17:30-19:00 (Jönköping läns museum och digitalt)
  • Kultur för barn och unga: 12 november 10:00-12:00 (digitalt)
  • Dans och cirkus: 11 november 17:30-19:00 (på plats och digitalt)
  • Musik och teater: 12 november 17:00-19:00 (på plats och digitalt)
  • Litteratur och yttrandefrihet: 6 november 18:00-19:30 (Kulturens Hus, Jönköping och digitalt)
  • Hemslöjd: 11 november 17:30-19:30 (Hemslöjdens Hus, Jönköping och digitalt)


Anmälan konstområdesdialoger 2024 (Extern länk)