Budget med verksamhetsplan och flerårsplan

Äldre man och litet barn håller i en vattenslang och sprutar vatten mot buske i kamerans riktning. Barnet har en rosa plasthink på huvudet.
Foto: Johan W Avby

Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns övergripande styrdokument.

Planen överför politiska beslut till handling och binder samman visionen "För ett bra liv i en attraktiv region" och de strategiska målen med den operativa verksamheten.

Budget och verksamhetsplan med flerårsplan är överordnad en rad strategier och program, som till exempel regional utvecklingsstrategi, hållbarhetsprogram och trafikförsörjningsprogram.

Regionfullmäktige beslutar om budget med verksamhetsplan och flerårsplan senast i november varje år.

Vi fördelar statliga projektmedel

Vi fördelar statliga medel till olika projekt och utvecklingsinsatser. Dessa pengar räknas inte in i ordinarie budget.