Kultur

Museum och kulturarv

Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum. Foto: Annie Rosén.

Region Jönköpings län ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Museisektorns är viktig som kunskaps- och demokratiutvecklare och civilsamhället, i form av exempelvis hembygdsrörelsen, lämnar viktiga bidrag till kulturarvssektorn.

Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck, som traditioner, språk, konstnärliga verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar samt kulturmiljöer och kulturlandskap.

Minnesinstitutionernas uppdrag är att ge människor möjligheter att förstå och ta ansvar för kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Kulturmiljön bidrar till invånarnas trivsel och till regionens profilering.

Konstnärliga uttrycksmedel och upplevelser bidrar positivt till barns och ungas utveckling till självständiga och tänkande individer, och ger även insikter om demokratiska värden. Kulturarvsaktörerna ska tillse att barn och unga, oavsett förutsättningar, kan ta del av kulturarvets mångfald.

Jönköpings läns museum

Region Jönköpings län är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum. Stiftarna äger 33 procent vardera. Regionen ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Regionen har tre ledamöter och två suppleanter i Jönköpings läns museums styrelse. Region Jönköpings län lämnar årligen bidrag till Jönköpings läns museum, storleken på bidraget går att läsa i regionens budget och flerårsplan under kapitlet Regional utveckling. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.

Jönköpings läns museums län ska:

  • samarbete med skolan i pedagogiska projekt
  • främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper
  • främja fortsatt digitalisering för tillgänglighet, delaktighet och lärande.
  • stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet
  • främha samlingstillväxt för materiellt och immateriellt kulturarv