Museum och kulturarv

Illustrationer av människor framför Länsbiblioteket och Jönköpings museum.
Foto: Johan W Avby Illustration: Fredrika Ottosson

Region Jönköpings län bidrar till att bevara länets historia genom att ge ekonomiskt stöd till Jönköpings läns museum och Jönköpings läns folkrörelseaktiv.

Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping.

Region Jönköpings län är, tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum. Stiftarna äger 33 procent vardera. Regionen ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Regionen har tre ledamöter och två suppleanter i Jönköpings läns museums styrelse

Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.

Jönköpings läns museums övergripande mål är att

  • dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och kulturmiljöer samt på olika sätt göra detta tillgängligt för allmänheten.
  • samla, vårda och visa äldre och samtida konst.
  • vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men också en mötesplats för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning – tillgänglig för alla.

Årligt bidrag från Region Jönköpings län

Region Jönköpings län lämnar årligen bidrag till Jönköpings läns museum. Storleken på bidraget går att läsa i regionens budget och flerårsplan under kapitlet Regional utveckling.