Fastigheter och lokaler

Ombyggnad Hus 06/25 (201-459)

Bild på Ombyggnad Hus 06/25

Ombyggnad av Hus 06/25
Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är och har varit stort. De delar som inte nyligen,
inom ramen för Generalplan 2000, är åtgärdade har stora brister i såväl lokalutformning som vård- och arbetsmiljö och är slitna och trånga. Tekniska system och installationer är gamla och underdimensionerade.
Den översyn som gjorts i generalplan 2000 föreslår åtgärder i flera etapper för att uppnå kraven på modern sjukvård och god vårdmiljö avseende funktion, vårdhygien, integritet, arbetsmiljö, medicinsk utveckling och teknik. Målet är ett långsiktigt välfungerande sjukhus med flexibla och generellt utformade lokaler och tekniska system som möjliggör en god anpassningsbarhet mot förändrade krav och framtida behov.
Ny- och ombyggnationen av Höglandssjukhuset pågår och genomförs i etapper. Nu aktuell etapp är:
Etapp 6 Ombyggnad av Hus 06 och Hus 25 samt tillbyggnad av förbindelsegång i Hus 07.

Etapp 6 omfattar en omfattande ombyggnad av byggnaderna Hus 06 och Hus 25, samt delvis rivning av Hus 06 för att ersättas med ny stomme. Dessa Byggnader har många anslutningar och kommunikationer till andra byggnader. byggnaderna har en central placering på sjukhusområdet. Det är därför lämpligt att placera verksamheter där som kräver centralt läge eller som många patienter lätt behöver kunna ta sig till.

Förstudien har resulterat i att följande verksamheter ska inrymmas i husen:
Plan 2 Omklädningsrum, städcentral, avfall- och textilhantering, gods- och logistikutrymmen samt teknikutrymmen
Plan 3 Akutmottagning och närakut
Plan 4 Pre. OP, narkosmottagning, ECT, DUVA, Akutsnittsal med tillhörande återupplivningsrum
Plan 5 Fläktrum/teknikutrymmen

 • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
 • Storleksyta: 7825 kvadratmeter
 • Investeringsram: 300 miljoner kronor
 • Kontakt: Richard Kittendorff
 • Aktuellt skede: Projektering

Projektstatus

 1. Förstudie 100% klar
 2. Upphandling 100% klar
 3. Programarbete 100% klar
 4. Systemhandling 100% klar
 5. Projektering 100% klar
 6. Produktion 73% klar
 7. Överlämning 0% klar
 8. Uppföljning 0% klar