Arbetsplatser

Miljö som arbetsplats

Gruppbild med medarbetare från område miljö. I bilden är texten "Största möjliga nyttan för miljön!" inlagd.
Vi jobbar målmedvetet för att medarbetarna i Region Jönköpings län ska veta mer om hållbarhet, känna sig berörda och göra kloka hållbarhetsval. Om alla 11 000 medarbetare gör ett klokt hållbarhetsval om dagen blir det en stor och viktig insats för miljön! Foto: Ulf Lindberg

Vi brinner för att skapa kunskap och engagemang kring miljö- och klimatfrågan. En fråga som berör alla – lokalt som regionalt, nationellt som globalt.

Vårt uppdrag

Vi ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling i länet.

Medarbetare och organisation

 • Område miljö, som leds av Region Jönköpings läns miljöchef, är ett område inom Verksamhetsstöd och service.  
 • Vi är 20-talet medarbetare.
 • Vi är miljösamordnare, miljökemister, miljöcontroller, projektledare, ekonom, kommunikatörer och chefer.
 • Vi består av två enheter:

  Miljöenheten som stöttar Region Jönköpings läns verksamheter och medarbetare till att göra kloka hållbarhetsval.

  Energikontor Norra Småland som är en regional motor och pårivande kraft med uppgift att Jönköpings län som helhet ska nå sina klimatmål.

Kompetens vi söker

Miljöenheten behöver främst rekrytera personer med kompetens inom miljöområdet. Vi är även intresserade av att ta in examensarbetare och praktikanter som till exempel har en pågående högskoleutbildning med miljöinriktning.

Energikontor Norra Småland arbetar främst inom externt finansierade projekt och har tidvis bland annat behov av projektledare med miljö- och klimatinriktning, energiingenjörer, kommunikatörer med mera.

Därför ska du jobba hos oss

Miljöenheten

Inom område miljö och miljöenheten arbetar vi aktivt och framgångsrikt för att stötta Region Jönköpings län verksamheter så att miljö och hållbarhet blir naturligt integrerade i deras processer. Aktuella områden är bland annat arbetspendling och tjänsteresor och hållbara upphandlingar.

Det är också från oss som arbetet har drivits för att för få Region Jönköpings län certifierad i sin helhet enligt ledningssystemet ISO 14001. 

Ledningssystemet ger trygghet och tyngd i vårt fortsatta arbete. 

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland är en regional energiaktör och som bistår med energikompetens inom länet. Vi arbetar främst med att främja förnybar energi, energieffektivisering och som samordnare av de kommunala energi- och klimatrådgivarna i länet.

Vi arbetar i spännande projekt inom ett brännande aktuellt ämne som berör alla i länet. Projekten skiljer sig från varandra, men dockar ofta an inom olika delar och de skiftar över tid. Det ena året är sällan det andra likt.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi arbetar tillsammans för en hållbar utveckling i länet som bidrar till ett bra liv i en attraktiv region.
 • Genom våra olika kompetenser och erfarenheter bidrar vi till verksamhetens utveckling.
 • Vi motiveras av att skapa engagemang både i och utanför organisationen.
 • Vi uppskattar varandra och har roligt på jobbet.

Så skapar vi värde för våra kunder

Miljöenheten

 • Vi är en stödfunktion med expertkompetens.
 • Vi gör utbildningsinsatser.
 • Vi har dialog med alla verksamheter kring miljöfrågor.
 • Vi erbjuder olika verktyg för att hjälpa verksamheter att nå sina mål.

Energikontor Norra Småland

 • Vi har flera satsningar igång inom områdena:
     – Hållbart resande och transporter
     – Hållbart byggande och renovering
     – Cirkulärt och resurseffektivt företagande
 • Vi ansvarar för samordning av länets energi och klimatrådgivare.

Det här är vi stolta över

 • Vår samlade kompetens.
 • Vi ger stöd i att utveckla miljömässigt hållbara och framgångsrika verksamheter.
 • Vi toppar nationella jämförelser av miljöarbete.
 • Hela Region Jönköpings län har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001.
 • Energikontor Norra Smålands satsningar leder till att näringslivet i Jönköpings län ökar sina investeringar i miljöoch energiteknik.

Det här gör vi under ett år

Miljöenheten

 • Vi håller miljödialoger med alla verksamheter.
 • Vi introducerar alla nya chefer och miljöombud i miljöfrågor.
 • Vi genomför och ger stöd i miljörevisioner.
 • Vi stöttar i miljöfrågor.
 • Vi ställer hållbarhetskrav i upphandling.

Energikontor Norra Småland

 • Vi genomför satsningar för länets energi- och klimatomställning.
 • Vi stöttar Region Jönköpings län, kommunerna
  och företagen i länet att ställa om till en hållbar verksamhet.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats