Kultur

Biblioteken i samhället

Bibliotekarie som sitter på en filt i en park och läser ur en bok för ett barn.
Vi vill att biblioteksarenan ska utvecklas - för att alla invånare ska få tillgång till föränderliga, intelligenta och tillgängliga rum som inspirerar till läsning. Foto: Johan W Avby

Folkbiblioteken erbjuder unika möjligheter och är viktiga aktörer i sitt lokala sammanhang.

Grunden för folkbibliotekens verksamhet är personalen, som förmedlar tjänster, medier och upplevelser genom att möta användare både digitalt och fysiskt. I ett samhälle i ständig förändring utvecklas bibliotekens verksamhet utifrån användarnas behov.

Biblioteksutveckling ska:

  • stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för folkbiblioteken
  • stimulera ett ökat lärande och nya arbetssätt för att stärka folkbibliotekens förmåga att möta förändringar och utvecklas hållbart
  • utforska och synliggöra bibliotekens demokratiska uppdrag tillsammans med folkbiblioteken
  • stödja metodutveckling för att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och nya användare
  • stödja folkbibliotekens barnrättsarbete med särskilt fokus på barns delaktighet och inflytande.

Pågående utvecklingsprocesser


Användarcentrerade metoder
När samhället förändras behöver bibliotekens verksamhet följa med och utvecklas utifrån användarnas behov. Biblioteksutveckling stödjer folkbiblioteken i att utforska och testa användarcentrerade metoder som till exempel UX (user experience) och tjänstedesign. I samverkan med andra regionala biblioteksverksamheter i landet erbjuds bibliotekspersonal under 2023 en kurs för verksamhetsutveckling genom UX.

Barns delaktighet och inflytande
All offentlig verksamhet skall följa Barnkonventionen. Folkbiblioteken i länet skall på olika sätt göra barn delaktiga och ge dem inflytande. Biblioteksutveckling erbjuder processtöd i olika delar av folkbibliotekens barnrättsarbete och en möjlighet att medverka i ett nätverk. Genom att stödja upprättandet av rutiner, systematisera arbetet och stimulera till ökad kompetens möjliggörs metodutveckling så att barn blir mer delaktiga och får inflytande.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk
De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Nationella minoriteter och minoritetsspråk har en särställning i Sverige och är en av bibliotekens prioriterade målgrupper.
Biblioteksutveckling stöder och stärker länets folkbibliotek genom medverkan i Region Jönköpings läns arbetsgrupp för minoritetsarbetet. I samverkan mellan arbetsgruppen, länets folkbibliotek och de som identifierar sig som någon minoritet pågår planering av att genomföra minoritetsdagar under hösten 2023 i syfte att informera och öka kunskapen och förståelsen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället.

Tillgänglighet
Folkbibliotek ska vara tillgängliga för alla. Tillgänglighet är ett begrepp som omfattar flera dimensioner som lokaler, verksamhet, medier, bibliotekskatalog och personalens bemötande. För att folkbiblioteken ska vara anpassade utifrån användarnas olika behov och förutsättningar stöder Biblioteksutveckling lokal verksamhetsutveckling genom att erbjuda länets bibliotekspersonal nätverk med fokus på tillgänglighet. Tillsammans utforskar och delar nätverket erfarenheter, för att göra folkbiblioteken tillgängliga för prioriterade målgrupper och nå nya användare.