Kultur

Läsfrämjande, berättelser och bildning

Bild på ett barn och en uppslagen bok.
Foto: Johan Werner Avby

Folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveckling och stimulera till läsning relaterar till att skapa förutsättningar för att aktivt kunna delta i det demokratiska samhället.

Det tar sin utgångspunkt i det nationella målet för litteratur- och läsfrämjande: att alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Berättelsen och berättandet är en del av kulturarvet. Tillgång till litteratur, upplevelsen av det lästa och det egna skapandet är förutsättningar för bildning. Det vidgade text- och litteraturbegreppet innebär att alla uttryckssätt är meningsskapande.

Biblioteksutveckling ska:

  • bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande
  • stödja folkbibliotekens arbete med att skapa hållbara strukturer för samverkan med andra verksamheter och över professionsgränser
  • stärka och stimulera folkbibliotekens arbete med tidiga insatser för små barns språkutveckling
  • stödja folkbiblioteken i metodutveckling med särskilt fokus på tillgänglig läsning
  • utveckla samverkan med högskolor och universitet för att stärka relationen mellan forskning och praktik.

Pågående utvecklingsprocesser


Samverkan folkbibliotek och socialtjänst

För att möjliggöra för personal på folkbiblioteken att mötas, kunskapa tillsammans och dela sina erfarenheter erbjuder Biblioteksutveckling ett nätverk, som utgår från samverkan med socialtjänsten och hur folkbibliotek kan närma sig dem kopplat till det nationella projektet Letterbox Club.

Tillsammans utforskar vi hur samverkan mellan folkbibliotek och socialtjänst skulle kunna öka lokalt. Nätverket arbetar även till exempel med att ta fram temaboklistor för socialtjänstpersonal och fungerar som referensgrupp för bibliotekarie, som föreslår bokurval till bokpaketen i Letterbox Club Sverige. Biblioteksutveckling ingår även i det nationella projektets strategigrupp och referensgrupp.

Läsfrämjandelyftet
Den nationella satsningen Läsfrämjandelyft för folkbibliotek pågår under 2021-2023. Den syftar till att bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barn och ungas läsning samt bibliotekslagens prioriterade målgrupper.

Biblioteksutveckling knyter an till den nationella satsningen genom Läsfrämjande pågår, en serie träffar med goda exempel från bibliotek i länet och Sverige på olika teman om det läsfrämjande uppdraget. Vi erbjuder också möjlighet till utbyte mellan kommuner, genom ett nätverk för representanter från folkbiblioteken i länet.

Språklust
Region Jönköpings län vill lägga grunden för en god språkutveckling hos alla barn i länet. Genom samverkan mellan familjecentral, folkbibliotek, Rehabiliteringscentrum och Habiliteringscentrum finns pågående insatser för barn och deras närstående vuxna. Insatserna skall stärka föräldrar och andra närstående vuxna i deras viktiga roll i barnet språkutveckling. Språklust knyter an till den nationella satsningen Bokstart.

Biblioteksutveckling bidrar till de gemensamma Språklustinsatserna utifrån ett biblioteksperspektiv genom att ha dialog med och stödja folkbiblioteken i länet i deras arbete med små barns språk- och läsutveckling. Biblioteksutveckling erbjuder bibliotekspersonal att medverka i ett nätverk, som även fungerar som referensgrupp i framtagandet av olika material till Språklust-arbetet. Ett viktigt fokus är att stödja och möjliggöra lokal samverkan mellan professioner. Biblioteksutveckling sammankallar styrgrupp och Språklustnätverk Region Jönköpings län.