Läsfrämjande, berättelser och bildning

Illustration med en vuxen som sitter i en soffa med tre barn och läser en bok.
Biblioteksutveckling och Barnhälsovården i Region Jönköpings län samarbetar med länets folkbibliotek och logopeder för att ge alla barn Språklust. Foto: Illustration: Fredrika Form och illustration

Folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveckling och stimulera till läsning relaterar till att skapa förutsättningar för att aktivt kunna delta i det demokratiska samhället.

Det tar sin utgångspunkt i det nationella målet för litteratur- och läsfrämjande: att alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Berättelsen och berättandet är en del av kulturarvet. Tillgång till litteratur, upplevelsen av det lästa och det egna skapandet är förutsättningar för bildning. Det vidgade text- och litteraturbegreppet innebär att alla uttryckssätt är meningsskapande.

Biblioteksutveckling ska:

 • bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande
 • stödja folkbibliotekens arbete med att skapa hållbara strukturer för samverkan med andra verksamheter och över professionsgränser
 • stärka och stimulera folkbibliotekens arbete med tidiga insatser för små barns språkutveckling
 • stödja folkbiblioteken i metodutveckling med särskilt fokus på tillgänglig läsning
 • utveckla samverkan med högskolor och universitet för att stärka relationen mellan forskning och praktik.

Pågående processer

 • Barns delaktighet och inflytande
 • Letterbox club
 • Läsfrämjande i omsorgen
 • Läsfrämjandelyftet
 • Språklust
 • Tillgänglighet