Prioriterade målsättningar bild och form

Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom ett antal verksamhetsområden. Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är att de styrs av de kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Jönköpings län har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett brett utbud av bildkonst och form. Ett flertal konstorganisationer arbetar med att på olika sätt stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet.

Ett flertal kulturskolor erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av konst. Fria aktörer har utvecklat barn- och ungdomsverksamhet med inriktning bild och form. Utbildningsmöjligheterna i länet är grundläggande med utbildningar på förberedande nivå. Inom ramen för studieförbundens och konstföreningarnas verksamheter finns även ett kursutbud av bildkonst och form. Residensprogram inom bild- och formområdet börjar etableras i länet.

Region Jönköpings roll är att stärka länet som en bildkonst- och formregion genom att långsiktigt utveckla områdets infrastruktur. En utvecklad dialog med nyckelaktörer är nödvändig för fortsatt utveckling av området.

Utveckling

Stärka Jönköpings län som bildkonst- och formregion

I utvecklingsarbetet ingår att bredda intresset för bildkonst och form, stärka konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturskapare, institutioner och andra aktörer.

Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla olika arenor och mötesplatser.
Förutsättningarna för de professionella konstnärerna, kulturproducenterna och organisationerna, att producera bildkonst och form av hög kvalitet i hela Jönköpings län behöver stärkas även i fortsättningen. Institutionerna ska fungera som inkluderande mötesplatser där idén om det fria ordet och den fria tanken hålls levande.

För att länet ska fortsätta utvecklas som konstregion behöver fler gränsöverskridande projekt av hög konstnärlig kvalitet, nationella/ internationella nätverk och internationella samarbeten fortsätta etableras. På så sätt förstärks och synliggörs länets attraktionskraft, både när det gäller professionell konstnärlig verksamhet och som en plats där invånarna har möjlighet att ta del av konst med hög kvalitet.

Länet har med sina aktörer inom bildkonst, form och design förstärkt sin ställning i landet. Region Jönköpings län vill verka för en mångfald av samarbeten och att samverkan med statliga myndigheter inom området utvecklas.

Stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers förutsättningar

Region Jönköpings län ska fortsätta det långsiktiga arbetet med en samlande resursplattform för bild och form i länet.

Ersättningar till konstnärer enligt ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar (MU-avtalet) är en viktig del i att ge konstnärer bättre villkor. Region Jönköpings län medverkar till att informations- och utbildningsinsatser rörande MU-avtalet genomförs för institutioner, kommuner och konstnärer, och är grundläggande vid bedömning av ansökningar och samarbeten inom området.

Region Jönköpings län avsätter medel i samband med ny-, om- och tillbyggnad av sina fastigheter för konstnärlig gestaltning. Detta förhållningssätt kan förutom fast gestaltning även omfatta konstnärlig medverkan inom ramen för olika byggprocesser. Region Jönköpings län strävar efter att följa rekommendationen att en procent ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en del av vårt demokratiska samhälle. Att Region Jönköpings län avsätter resurser för konstnärlig gestaltning gör att platser och rum för vårdtagare, anhöriga och personal blir bättre miljöer att vistas i samt en del i den vårdande processen. Samtidigt som det är en viktig arbetsmarknadspolitisk insats för verksamma konstnärer. Region Jönköpings län verkar för insatser och kvalificerat stöd rörande offentlig konst för kommunala tjänstemän och politiker.

Region Jönköpings län vill

  • främja intresset för och tillgången till bildkonst och form
  • stärka länet som bildkonst- och formregion
  • stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers förutsättningar inom bildkonst och form.