Prioriterade målsättningar film

Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom ett antal verksamhetsområden. Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är att de styrs av de kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län.

Det finns en större efterfrågan och mer produktion av film och rörlig bild än tidigare. Ny teknik och förändrade distributionsformer och konsumtionsmönster har skapat nya och skärpta förutsättningar bland annat avseende finansiering för producenterna av innehållet.

Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper inom olika konstnärliga yrken som regissörer, författare, musiker, bildkonstnärer, skådespelare, scenografer, fotografer med flera. Flera yrkesgrupper är sysselsatta i verksamheter som handlar om produktion, visning och spridning, talangutveckling, pedagogisk verksamhet för barn och unga med mera. Även den ideella sektorn spelar en viktig roll i detta sammanhang.

I Jönköpings län finns ett mindre antal produktionsbolag inom olika genrer som spelfilm, dokumentärfilm, animerad film och spel. Filmfestivalerna är på väg tillbaka som en viktig del för visning och spridning av film och rörlig bild.
Nya aktörer växer fram som en del i att attrahera barn och unga som målgrupp. Region Jönköpings län satsar på talanger bland annat genom ett särskilt riktat stöd för utvecklingen inom film och rörlig bild. Allt fler interregionala samarbeten genomförs som innebär delgeografisk eller nationell utveckling.
Region Jönköpings län arbetar för att det finns kompetens- och utvecklingsmöjligheter för de aktörer som utgör den regionala strukturen för film och rörlig bild. Genom att stödja samarbete mellan dessa aktörer kan Region Jönköpings län bidra till nya insatser och modeller att verka i. I Jönköpings län finns det utbildningsmöjligheter inom film och rörlig bild inom länets folkhögskolor.

En viktig kulturpolitisk utgångspunkt är invånarnas och publikens möjligheter och behov av film och rörlig bild som kultur, konst och näring. Att se, uppleva och skapa film och rörlig bild i olika former ska vara en möjlighet för alla. För att det ska uppnås behövs former för samverkan på området.

Utveckling

Etablering av en regional filmpolitik

En tydlig regional filmpolitik stärker möjligheterna att framgångsrikt utveckla länet till en plats för film och rörlig bild och därigenom kunna föra dialog och förhandla med olika stödnivåer. Film och rörlig bild kan vara en aktiv del av den innovativa utvecklingen och bidra till den ekonomiska tillväxten.

Det ställer krav på konstnärlig kvalitet, hög kompetens, tillgång till utbildning och branschens återväxt och innovation genom bland annat satsningar på talangutveckling, nya verksamheter och ny teknik.

En fungerande regional spridning och stabilitet inom verksamheterna för film och rörlig bild är en förutsättning för att kunna bedriva nationella och internationella projekt och samarbeten, vilket är viktigt för exponeringen av Jönköpings län.

Främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild

Genom att främja konstnärlig utveckling ökas möjligheterna att skapa film och rörlig bild av hög kvalitet i Jönköpings län. Det är därför viktigt att öka samverkan och etablera strategiska plattformar mellan aktörer inom film och rörlig bild och högskola, folkhögskola och andra lärosäten. Det ska också finnas möjligheter till utvecklande samverkan med andra konst- och kulturområden för att främja utvecklingen.

Utveckla hållbara strukturer för visning och spridning

Kring festivaler och mötesplatser byggs mer eller mindre tillfälliga organisationer, kompetens och erfarenheter upp. Genom samverkan med och mellan bland annat kommuner, bibliotek, föreningsliv, organisationer och näringsliv kan stabila strukturer byggas för att öka tillgängligheten och möjliggöra en större publik vid visningsarrangemangen i Jönköpings län. I detta sammanhang har digitaliseringen stor betydelse. Biografen som visningsplats bör stärkas. Region Jönköpings län vill verka för en stark infrastruktur för film och rörlig bild.

Barn och unga ska ha möjlighet att skapa, se och analysera

Bland barn och unga ökar både användningen och det egna skapandet av film och rörlig bild.

Film- och mediepedagogiken har stor betydelse när det gäller att stärka barn och ungas förmåga att navigera och tolka innehållet i utbudet och det de tar till sig.
Barn och ungas eget skapande medverkar till användardriven innovation och skapar en marknad för nya produkter och tjänster. Detta bidrar till utvecklingen av både den konstnärliga kvaliteten och näringslivets förutsättningar.

Region Jönköpings län vill med medvetna satsningar fortsätta stärka filmkulturell verksamhet inom eget skapande, filmpedagogik och visning och spridning för, med och av barn och unga.

Region Jönköpings län vill

  • etablera en regional filmpolitik inom film och rörlig bild för hela länet
  • främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
  • utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig bild
  • verka för att alla barn och unga ska ha möjlighet att skapa, se och analysera film och rörlig bild.