Kultur för barn och unga

stor samling barn i kulturhuset spiras foajé tittar på en kvinna i röd klänning som håller upp en tyg-gris i luften. I förgrunden sitter en kvinna iklädd 1700-talskläder vid en flygel
Foto: Johan Avby Werner

Det regionala uppdraget gällande kultur för barn och unga är att stärka barns och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i vårt län.

Vi arbetar för en mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga och stimulerar utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden. Med utgångspunkt i FNs barnkonvention främjar vi samverkan, tillgänglighet, delaktighet, kunskap och eget skapande.

Vi för regional, nationell och internationell dialog kring frågor som rör kultur för barn och unga och arbetar för alla barns demokratiska rätt och likvärdiga möjlighet till kultur.

Utvecklingsprojekt

Genom olika utvecklingsprocesser och projekt stärker vi kulturen för barn och unga i Jönköpings län. Utvecklingsarbete pågår inom varje konstområde och vissa utvecklingsinsatser har en mer övergripande målsättning.

Du kan läsa om pågående utvecklingsprojekt inom Kultur för barn och unga på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län

Kulturpolitiska prioriteringar

Region Jönköpings län arbetar med regionala kulturplaner för att tydliggöra våra kultur-politiska visioner för länet. En av sex kulturpolitiska prioriteringar är just Fokus på barn och ungas kultur. Vi arbetar för att stärka kultur för barn och unga genom:

  • Arbete med samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörer inom olika samhällsområden
  • Ett breddat synsät på tillgäglighet
  • Ökad delaktighet och inflytande
  • Ökad gemensam kunskap om nya kulturvanor och nya kulturuttryck
  • Ökade möligheter till eget skapande

Regional kulturplan 2018-2020