Prioriterade målsättningar litteratur

Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom ett antal verksamhetsområden. Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är att de styrs av de kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Litteratur och litterärt skapande utvecklar förståelse för hur samhället och individen har samagerat i historisk tid, i det nuvarande och ger en fingervisning mot framtiden. I den meningen är litteraturens språk- och kulturbärande en förutsättning för spridning av demokratiska värden. Litteraturen hjälper till att skapa den alltjämt pågående berättelsen om oss själva och den värld vi lever i. Följaktligen är skapandet av litteratur både en konstnärlig och kreativ syssla som är betydelseskapande för alla människor. Litteraturen är en brobyggare mellan konstformer, mellan kulturer och mellan individer.

Förståelse för dessa funktioner och för vikten av litteraturskapande bör grundläggas tidigt hos alla samhällsmedborgare. Större möjligheter att uttrycka sig i skrift som en fritidssyssla under uppväxten bör arbetas fram: kulturskola, bibliotek, bildningsförbund och föreningsliv har en särskilt viktig roll i processen att utveckla ungas skrivlust och i skapandet av utrymme för ungas berättelser och perspektiv på världen.

Utveckling

Etablering av litterära mötesplatser

För att synliggöra det arbete som utförs inom litteraturområdet och för att ge de professionellt verksamma författarna utrymme att berätta och inspirera bör digitala eller fysiska arenor utvecklas där författare, översättare och litteraturförmedlare kan möta varandra och förstärka varandras verksamheter genom ett ömsesidigt kompetensutbyte. Syftet är att ge inspiration, nätverksmöjligheter, information om händelser, översikt över länets författare och publiceringsutrymme.

Ett viktigt steg är att skapa mötesplatser och att ge såväl amatörer som professionella författare, översättare och litteraturförmedlare möjligheter att i en inkluderande anda bevara och utveckla de befintliga arenorna för litteratur.

De viktigaste aktörerna är folkbiblioteken i Jönköpings län, där såväl kompetens, medier och lokaler finns tillgängliga.

Stärka villkoren för det litterära skapandet

Som en följd av att litteraturen inte betraktats som en konstform och tidigare inte getts speciellt utrymme finns en ytterst begränsad spetsverksamhet i Jönköpings län. En satsning bör således ske på professionella författare och översättare samt på föreningar som anknyter till litteraturområdet. Likaså bör de litteraturhistoriskt etablerade författare som verkat i länet fungera som skrivande förebilder.

Region Jönköpings län vill

  • främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år
  • utveckla litterära mötesplatser för Jönköpings läns författare
  • utveckla nätverk för författare och förlag enskilt och i möte med andra konstformer
  • utveckla samverkan mellan skilda konstarter
  • stärka verksamheter som arbetar med professionella författare.