Hbtqi - vi är till för alla

Många personer som går i ett pride-tåg och viftar med prideflaggor. Två personer bär en vit banderoll med texten "Vi är till för alla".

När det gäller hbtqi-frågor arbetar Region Jönköpings län under devisen Vi är till för alla. Ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller någon av våra andra verksamheter.

Region Jönköpings län arbetar för att förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer. Alla ska känna sig välkomna att arbeta hos oss, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta gäller alla arbetsplatser inom Region Jönköpings län. Vi erbjuder utbildning och diplomering inom hbtqi-frågor till alla verksamheter inom Region Jönköpings län och samarbetspartners.

Läs mer om vårt arbete med hbtqi-frågor på utveckling.rjl.se 

Under Jönköpings pridevecka 2021 sände Region Jönköpings län tre föreläsningar via zoom. Föreläsningarna går att se i efterhand under vecka 35 och 36 (2021):

Äldres hälsa ur ett regnbågsperspektiv

RFSL har gjort en kartläggning som tyder på att det finns en särskild utsatthet för ofrivillig ensamhet bland hbtqi-personer över 60, jämfört med det nationella genomsnittet. Bidragande faktorer är att man inte är öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet och att man inte har så mycket kontakt med andra hbtqi-personer. Forskning visar även att äldre hbtqi-personer ofta bär på en oro inför åldrandet och ett eventuellt ökat vårdbehov. Vågar och kan man vara öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet och vilket bemötande kommer man att få?

Oron beror delvis på tidigare negativa upplevelser från mötet med vården, men också på att denna generation har levt i en tid då homosexualitet betraktades som en sjukdom.

Medverkande: Vanja Braathen och Pell Uno Larsson, RFSL och Malin Skreding Hallgren, Qulturum.

Bemötandets betydelse – om transpersoner i vården

Många transpersoner upplever en otrygghet i mötet med hälso- och sjukvården. Och många inom vården upplever en osäkerhet i mötet med transpersoner. Det kan finnas kunskapsluckor och fördomar, som påverkar mötet negativt. Samtidigt har transpersoner som grupp ofta stora vårdbehov, på grund av sämre hälsa och större utsatthet i samhället.

Hur kan vi bli bättre på att bemöta transpersoner med respekt och förståelse inom vården? Möt representanter från Region Jönköpings läns arbetsgrupp för hbtqi-frågor i ett samtal om bemötande, där tips och reflektioner varvas med praktiska exempel från vårdens vardag.

Medverkande: Hanna Lindstam, BUP Länssjukhuset Ryhov, Anette Magnusson, Ungdomsmottagningen Jönköping och Malin Skreding Hallgren, Qulturum 

Unga hbtq-personers levnadsvillkor och dubbla utsatthet

Forskning och erfarenheter om unga hbtq-personer visar bland annat att de är mer utsatta än andra unga för våld, hot och diskriminering. När den unga dessutom lever i en hederskontext blir utsattheten dubbel.

Under föreläsningen presenteras kunskap om hur olika normsystem som påverkar unga hbtq-personer samverkar och förstärker varandra och vilka konsekvenser detta leder till för de unga. Du får även ta del av ny statistik kring unga hbtq-personers levnadsvillkor.

Medverkande: Madeleine Söderberg, MUCF och Charlotte Jerkelund, sektion Folkhälsa.