Psykisk hälsa

Unga kvinnor dansar.
Att dansa i grupp utan krav är en våra populära insatser för unga tjejer som känner stress, oro, dålig sömn eller nedstämdhet. Foto: Johan W Avby

Den psykiska, existentiella och sexuella hälsan har stor betydelse för människors livskvalitet. Vi samordnar insatser, sprider metoder och ger stöd utifrån behov genom hela livet.

Alla ska känna sig trygga och välkomna oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck, födelseland eller bostadsort.

Vi samordnar mötesplatser och gruppstöd genom exempelvis självhjälpsgrupper och dans utan krav för unga tjejer med psykisk ohälsa.

Genom utbildningsinsatser till profession och befolkning stärker vi det förebyggande arbetet inom områden som suicidprevention, våld i nära relationer och ungas sexuella hälsa.

Vi arbetar även med effektiv smittspårning och lättillgänglig testning för att minska sexuellt överförbara sjukdomar.