Nätverk för bibliotekspersonal

Biblioteksutvecklings primära målgrupp är personalen vid folkbiblioteken i Jönköpings län, där bibliotekscheferna är de främsta dialog- och samarbetsparterna.

Ett bibliotekschefsnätverk är en förutsättning för samverkan i länet och angeläget också eftersom folkbiblioteken ingår i ett nationellt bibliotekslandskap.
För medarbetare på folkbiblioteken finns det flera nätverk för pågående utvecklingsprocesser inom fokusområdena Biblioteksarenan, Digital delaktighet och kompetens och Läsfrämjande berättelser och bildning.
Det övergripande syftet med nätverken är att dela kunskap och erfarenheter där gemensam reflektion, samtal och lärande bidrar till att stärka och utveckla profession och verksamhet. Biblioteksutveckling möjliggör och leder nätverken och har en samordnande roll.

Bibliotekschefsnätverket
I Bibliotekschefsnätverket ingår kommunernas bibliotekschefer, det vill säga den person som företräder kommunens folkbibliotek och har mandat att fatta beslut, samt Biblioteksutvecklings enhetschef. Biblioteksutvecklings utvecklare ingår i nätverket utifrån relevanta frågor.
Syfte: Vi vill dela kunskap, hitta samverkansmöjligheter och tillsammans driva biblioteksutveckling på folkbiblioteken i Jönköpings län med biblioteksplanerna som grund.
Kontakt: Johanna Billvén

Barns delaktighet och inflytande
Hur kan folkbibliotek jobba med barnets bästa utifrån Barnkonventionen i sin verksamhet? Nätverket barns delaktighet och inflytande erbjuder personal på folkbibliotek i länet, som har ett pågående arbete med att hitta metoder, skapa rutiner och strukturer för barns delaktighet och inflytande att medverka i nätverket. Nätverket delar kunskaper, byter erfarenheter med varandra och samtalar kring dilemman man kan ställas inför i ett barnrättsarbete på folkbibliotek.
Kontakt: Lena Jonsson

Digital transformation
Nätverket för digital transformation utforskar vad den digitala omställningen betyder för folkbiblioteken. Vi vill fortsätta bibliotekens digitala utveckling genom att dela kunskap med varandra, omvärldsbevaka och hitta inspiration utifrån goda exempel.
Kontakt: Linn Holmstedt

Letterbox Club Jönköpings län
Nätverket erbjuder medverkan av personal på de folkbibliotek i länet i vars kommuners socialtjänst anmält barn till Letterbox Club, som drivs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. I nätverket kan vi bl.a. lyfta och sprida goda exempel på hur bibliotek och socialtjänst kan samverka lokalt.
Kontakt: Lena Jonsson

Språklust
Nätverket är för bibliotekspersonal på folkbiblioteken i länet, som arbetar med små barns språk- och läsutveckling. Vi omvärldsbevakar och delar erfarenheter med varandra från våra olika lokala, regionala och nationella samverksansparter i frågor som rör vårt läns Språklust-arbetet. De medverkande i nätverket kan också fungera som referensgrupp i framtagandet av visst inspirationsmaterial som används i arbetet.
Kontakt: Lena Jonsson

Tillgänglighet
Nätverket samlar bibliotekspersonal från länets folkbibliotek i syfte att tillsammans utforska och utforma insatser i arbetet med tillgänglig läsning, som stöd för lokal verksamhetsutveckling.
Vi samtalar och utbyter erfarenheter internt och externt, för att skapa förutsättningar för tillgänglig läsning och integrera tillgängliga medier i verksamheten för att nå fler.
Kontakt: Annhild Ottosson