Regionfullmäktige 27 november

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll(pdf-fil 57 KB)
Bilagor till protokoll (pdf-fil 2496 KB)

Kungörelse(pdf-fil 15 KB)

Pm(pdf-fil 29 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021(pdf-fil 14963 KB)
  7. Valärenden
  8. Avslutning

Anmälningsärenden